Grillaaminen ja tulenteko

Palstalla saa pääsääntöisesti käyttää siirrettäviä hiiligrillejä. Avotulen teko on  kielletty.

Ruohikko- ja metsäpalovaaran ollessa voimassa avotuleksi luetaan myös kipinöivät hiiligrillit, kertakäyttögrillit ja risukeittimet.

Jos havaitset palsta-alueella Helsingin kaupungin ohjeistuksen tai Pelastuslain vastaista toimintaa, ilmoitathan siitä hallituksen jäsenille tai toimisto@maunulanpuistonpalstaviljelijat.fi


Helsingin kaupungin linjaukset, puistoissa grillaaminen

Pelastustoimi, avotulen teon rajoitukset

 
Pelastuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

4 § Huolellisuusvelvollisuus

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

6 § Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.