Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi on Maunulanpuiston Palstaviljelijät ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.


TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää virkistysviljelyä Maunulanpuiston viljelypalsta-alueella.

3 §
Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys:

- Vuokraa itselleen Maunulanpuiston viljelypalsta-alueen Helsingin kaupungin kiinteistövirastolta.

- Vuokraa edelleen viljelypalstoja jäsenistölleen ja muille kiinnostuneille.

- On yhteistoiminnassa viljelypalstatoiminnasta kiinnostuneiden yhteisöjen tms. kanssa.

- Omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

- Hankkii varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä keräyksiä, arpajaisia ja muita vastaavia maksullisia tilaisuuksia.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.


JÄSENET

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki ne helsinkiläiset, jotka kannattavat 2 §:ssä ilmeneviä tarkoitusperiä. Jäsenet hyväksyy hallitus.

5 §
Jäsenen jäsenyys yhdistyksessä lakkaa, jos

1.     jäsen eroaa

2.     jäsen erotetaan

1.     Jäsen on vapaa jäsenyydestään kuukauden kuluttua siitä, kun eroilmoitus jätetään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitetaan eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

2.     Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

   I.        laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen

  II.        toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisesta erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta. Yhdistyksen on käsiteltävä vetoomus yhdistyksen seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen tilivuodelta, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta eronneeksi katsotulla jäsenellä ei ole oikeutta vedota asiassa yhdistyksen hallitukseeen tai yhdistyksen kokoukseen.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

6 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

7 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuun aikana. Kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan määrää yhdistyksen hallitus.

8 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

9 §
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä on jonkin tietyn takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys tammikuun aikana.

11 §
Vuosikokouksessa käsitellään

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokoukselle

   I.        puheenjohtaja

  II.        sihteeri

III.        kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

IV.        tarvittava määrä ääntenlaskijoita

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja vahvistetaan tilinpäätös

6.     esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

7.     vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja hyväksytään talousarvio

8.     vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut

9.     valitaan hallituksen puheenjohtaja, neljä hallituksen muuta jäsentä ja neljä varajäsentä

10.  valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

11.  päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistapa sääntöjen 8 §:n rajoissa. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:ssä vireille panemat asiat.

12.  kokouksen päättäminen


YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET JA HALLITUS

12 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä, sekä neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt tarvittaessa ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 §
Hallituksen tehtävänä on:

1.     johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa

2.     huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta

3.     valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle

4.     hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluottelon pitämisestä

5.     laatia ja vahvistaa yhdistyksen toimintasäännöt sekä muut tarvittavat ohjeet

6.     nimittää yhdistyksen tarvitsemat toimikunnat

7.     ottaa yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt

8.     pitää yhteyttä 3 §:ssä mainittuun maa-alueen vuokranantajaan

9.     huolehtia tiedottamisesta yhdistyksen jäsenille


YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin kanssa.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

15 §
Yhdistyksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on myös seurattava yhdistyksen toimintaa ja heillä on oikeus suorittaa tarkastus koska tahansa määräämänään aikana. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

16 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa ja kummassakin on vähintään vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattanut purkautumista. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.